• 1.Basis Mediation
  Behandeld vragen in algemene zin met betrekking tot mediation of de mediator
 • Hoe gaat een mediation in z'n werk?

  Na de aanmeldingen krijgt u de mediation overeenkomst toe gestuurd, het reglement van de Mediation Federatie, de gedragsregels en het formulier met de mogelijkheid voor het deponeren van een klacht ten aanzien van de mediation.

  Mediation start in vertrouwelijkheid en strikte geheimhouding, we zetten hier ook onze handtekening voor. Op de eerste afspraak krijgen beide partijen  de gelegeheid te vertellen wat er speelt en waarom er voor de mediation is gekozen. Zo worden de belangen duidelijk en stapsgewijs wordt er naar een oplossing toe gewerkt waar beide partijen in gezamenlijkheid voor kiezen. Indien zo nodig worden de diverse deskundige uitgenodigd deel te nemen aan de mediation welke zich dan ook moeten conformeren aan de geheimhouding en het vertrouwelijke karakter van de mediation.

  De mediation wordt gestart met het ondertekenen van ene contract zo wordt uiteindelijk ook de mediation beëindigd. Een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is het eindcontract van de mediation, de gevonden oplossingen worden door de partijen vastgelegd in deze overeenkomst inclusief de  taken en verplichtingen.

  Indien gewenst kan deze vaststellingsovereenkomst via de notaris  een executoriaal titel krijgen.

   

   

   

 • Is mediation ook aan te raden voor mijn conflict?

  In principe zeg ik ja op uw vraag. Ik nodig u uit om even telefonisch overleg  te hebben over uw eigen persoonlijke situatie. In dit gesprek kunt u dan aangegeven wat er aan de hand is, hoe lang de situatie al zo is en wie er allemaal bij betrokken is. Ik beoordeel dan of mediation een geschikte methode kan zijn om het conflict op te lossen. In principe is de kwestie mediabel als partijen samen er uit willen komen!

 • Wat kost mediation?

  De kosten van arbeidsmediation bestaat voornamelijk uit het uurtarief van de mediator Over het algemeen genomen zijn de kosten van een mediation vrij constant en blijken drie tot vijf mediation gesprekken in de regel voldoende om een conflict naar tevredenheid op te lossen. Elke mediator mag zijn eigen uurtarief bepalen. Ons tarief is € 155,- per uur inclusief Btw

  Soms zijn er extra kosten te berekenen. Deze zijn dan wel van te voren benoemd en vast gelegd in de overeenkomst. U kunt dan bv denken aan de eventuele huur van een lokatie of reis kosten ect.

  In een uitzonderlijk geval spreken partijen af dat de kosten van de mediator op basis van een verdeelsleutel van 50/50 verdeeld worden. Als het gaat om een arbeidsrechtelijk geschil, dan is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van de mediation voor zijn rekening neemt. Zorg in elk geval dat u van tevoren weet of en hoeveel u aan de kosten van de mediation moet bijdragen.

  Het is ook mogelijk dat u met uw werkgever verwikkeld bent in een gerechtelijke procedure en dat de behandelende rechter voorstelt om van mediation gebruik te maken. In dat geval wordt de gerechtelijke procedure voorlopig stopgezet en kunt u door de rechtbank verwezen worden naar een mediator. In deze situatie wordt de mediation op basis van een subsidieregeling vaak gedurende maximaal 2½ uur vergoed.

   

 • Bestaat er gesubsidieerde mediation?

  Dat is afhankelijk van uw inkomen. Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens heb je recht op 'gesubsidieerde mediation'. U krijgt dan een zo genaamde (mediation) toevoeging. Dat betekent dat de kosten voor een mediation grotendeels vergoed worden door de overheid. U rest dan slechts een kleine bijdrage

  Op de website van de gesubsidieerde rechtsbijstand kun je opzoeken of je voor gesubsidieerde mediation in aanmerking komt.

 • Kun je Mediation toepassen bij een arbeidsgeschil

  Verstoorde communicatie ligt vaak ten grondslag aan een verstoorde arbeidsrelatie. Mediation gaat over communicatie. In een arbeidsconflict hebben beide partijen, zowel werkgever als werknemer een belang of belangen en zijn beide betrokken op de zaak. Dit is  voor het vinden van een oplossing een groot voordeel. Door mediation snel in te zetten, kunnen de negatieve effecten van een verstoorde verhouding vaak worden voorkomen of snel in positieve richting worden omgebogen. Dus ja Mediation is prima in te zetten bij een arbeidsconflict.

 • Wie zijn de deelnemers bij een mediation?

  In principe nemen alleen de directe betrokkenen deel aan een mediation. Bij complexe zaken of waar juridische aspecten van groot belangrijk worden de betrokkenen soms bij gestaan door adviseur en of advocaten.

 • Werkgever werknemer machtsongelijkheid

  Als een werknemer en werkgever voor een mediation kiezen willen ze beide werken aan het oplossen van het arbeidsconflict. Hierdoor ontstaat dus de zo nodige gelijkwaardigheid in de mediation. De mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Zou er sprake zijn van enige dwang, kan dit door die partij een reden zijn om de mediation te stoppen. De mediator hoort er op toe te zien dat partijen met respect met elkaar omgaan en er geen druk wordt uit geoefend.

 • Wat is een fictief opzegtermijn?
  Het UWV stelt dat uw werkgever bij het verstrekken van het ontslag rekening moet houden met het bedongen opzegtermijn.

  Omdat er bij ontslag met wederzijds goedvinden juridisch gezien geen rekening gehouden hoeft te worden met een opzegtermijn, spreekt men ook wel van een fictieve opzegtermijn.

  Als er bij uw ontslag geen rekening is gehouden met een opzegtermijn of als er een te korte opzegtermijn in acht genomen is, dan ontvangt u uw WW-uitkering pas na afloop van deze periode.

  Van belang is het dat u in de vastellingsoovereenkomst  de opzegtermijn benoemd. Het UWV doet dan namelijk net alsof de werkgever de opzegtermijn wel in acht genomen heeft. Men spreekt dan van een fictieve opzegtermijn.

 • Duurt zo'n mediation lang?

  Hoe sneller dat u, tijdens de mediation,  bereid bent om tot een duurzame oplossing te komen des te sneller is de mediation ten einde. Natuurlijk is de duur van de mediation ook afhankelijk van het aantal onderwerpen. Onze ervaring leert dat  een mediation met een arbeidsconflict gemiddeld 10 uur in beslag neemt, gespreid over een 2 of 3 bijeenkomsten. Partijen willen vaak bepaalde voorstellen rustig overwegen of met adviseur / advocaat.

 • Wat is een executoriaal titel?

  Een executoriale titel (of uitvoerbare titel) is het originele stuk dat een deurwaarder nodig heeft om tot executie te kunnen overgaan. Met executie wordt in dit geval bedoeld de tenuitvoerlegging.

  Bij de notaris executoriaal verkregen titel is een zogenaamde authentieke akte. Een dergelijke akte kan, zoals geregeld in de Wet op het notarisambt, zonder tussenkomst van een rechter ten uitvoer worden gelegd. Ook voor zo'n akte geldt dat die alleen geëxecuteerd kan worden als de vermelding In naam van de Koning erop staat. Deze aktes worden door notarissen met name opgemaakt

  Alvorens met een executoriale titel de executie kan beginnen, moet in alle gevallen de titel eerst betekend worden aan de schuldenaar of aan diens adres.

 • Wat is er veranderd in het nieuwe ontslagrecht 07-2015
  • De werkgever moet bewijzen dat hij/zij  genoeg gedaan heeft om de werknemer een goede kans te bieden, om te scholen of alternatieven te onderzoeken.
  • Er is een mogelijkheid gekomen om in hoger beroep te gaan als het om een ontslagaanvraag gaat.
  • Werkgevers die geen financiële mogelijkheid of bereidheid hadden om een ontslagvergoeding te betalen, kunnen niet meer via de UWV  het ontslag regelen zonder vergoeding.
  • Na ondertekening van  een vaststellingsovereenkomst van beide partijen geldt er nog een wettelijke bedenktermijn van 2 weken.  Zonder opgave van redenen mag de werknemer schriftelijke de overeenkomst herroepen.
  • De kantonrechtersformule verdwijnt. Daar in de plaats voor werknemers in vaste dienst, werknemers met een tijdelijke aanstelling, uitzendkrachten met ten minste een dienstverband va 2 jaar, komt een transitievergoeding.
  • De WWZ maakt het makkelijker om te procederen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, maar dat betekent tegelijkertijd dat de overeenkomst nog meer een juridische zaak gaat worden. Om d e rechtsgang te voorkomen is het belangrijk om tijdig  een neutrale, gespecialiseerde mediator als gespreksbegeleider te betrekken bij de gesprekken
 • Hoe vind je een deskundige mediator?

  Door te controleren of deze mediator als RegisterMediator bij de Mfn, Mediators Federatie Nederland, geregistreerd is.

  De Mfn is het enige instituut wat Mediators op kwaliteit toetst. Mediators zijn opgeleid door een geaccrediteerd opleidingsinstituut en worden dan geëxamineerd door de Mfn. Pas bij voldoende resultaat zal deze worden opgenomen in het register van de Mfn. De MfN is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand

  Volg de link naar de kwaliteitseisen

  De registermediator moet vervolgens aan ervaring en PE permanente educatie eisen voldoen om bij de Mfn geregistreerd te blijven! U kunt via deze link de registratie van uw mediator checken

  Ga dus na of de mediator aangesloten is bij Mediators Federatie Nederland (MfN), u kunt er dan van op aan dat deze voldoen aan het gemiddelde niveau dat van een professional mag worden verwacht.

 • Is er spraken van klacht en tuchtrecht voor een mediator?

  Ja!

  Iedere belanghebbende kan een klacht indienen. Een klacht over een mediator wordt in eerste instantie ingediend bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Er wordt dan een klachtbehandelaar benoemd. Dat is een externe deskundige is met een brede oriëntatie en ervaring in de mediationwereld. Deze behandelaar neemt met de beide partijen, de indiener en de mediator contact op om de klacht te bespreken. De kosten van de klachtbehandelaar wordt door de SKM gedragen. Als dit niet tot een oplossing leidt dan kun je de klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators.

  Let op:  klachten over mediators die niet ingeschreven zijn in het MfN-register, worden niet in behandeling genomen. Controleer in het MfN-register of de mediator geregistreerd staat bij  de MfN.

 • Wat is de MfN en SKM

  De SKM, Stichting Kwaliteit Mediators,  was voorheen het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Nu beheert en onderhoudt zij het kwaliteitsregister van de MfN, Mediatorsfederatie Nederland: het MfN-register.

  MfN-register

  MfN houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. MfN streeft er naar om het register de status te geven van wettelijk register.

  Taken SKM

  De belangrijkste taken van de Stichting Kwaliteit Mediators zijn registerbeheer en de uitvoering van het kwaliteitsstelsel. Hieronder vallen onder andere:

  • In- en uitschrijven MfN-registermediators
  • Permanente Educatie (PE)
  • Erkenning en accreditatie opleidingen
  • Peer Review
  • Condities (reglementen en modellen) waaronder MfN-registermediator werkzaam is

  ˆDeze informatie komt direct van de MfN website

 • Wat is Integriteit? ( Persoon)

  Op wikemedia vindt je:

  Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integergenoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

  In feite is dit wat een Mediator zou moeten zijn en wat Ik als Mediator beoog te zijn!

 • Is BOA Business mediation aangesloten bij beroepsverenigingen

  Jawel, BOA Business Mediation is bij verschillen branch verenigingen en organisatie aangesloten zoals:

  MfN  Het enige erkende onafhankelijke non-profit mediationregister kwaliteitsregister in Nederland

  ADR  Register certifies ADR practitioners (arbitrators, conflictcoaches, mediators, negotiators) & their companies worldwide and is 100% independent

  NMv  De beroepsvereniging voor mediators

  Mediation messenger Platform van samenwerkende mediators met verschillende expertise

  VAN De Vereniging Arbeidsmediators Nederland (VAN) is de enige echte beroepsvereniging voor arbeidsmediators in Nederland

  NAB De Nationale Adviesbalie  werkt samen met advocaten, juristen en mediators door heel Nederland en kennen hen persoonlijk. Zij hebben jaarlijks overleg en scholing bijeenkomsten waarmee doen van kennis en gebruikmaken van elkaars expertise tekenen is voor dit platform

  Mediator.nl Een platform waar u afhankelijk van us zaak een mediator kunt benaderen

  RvR De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde mediation en rechtsbijstand. Allen gekwalificeerde mediator mogen voor de Raad voor rechtsbijstand werken

  HighTrust RvR Paul van der Wal heeft een High Trust-convenanten met de RvR voor onbepaalde tijd.

  VMSZ  Paul van der Wal is tevens Mediator in Strafzaken (MIS) Dit is een specialisatie binnen het reguliere mediation aanbod doordat zij naar haar aard plaatsvindt in het publieke domein, het strafrecht. De uitkomst van een mediation in strafzaken heeft dan ook doorwerking in het strafproces.

  Kindbehartiger ZW Nederland Paul van der Wal heeft een nauwe samenwerking met z'n echtgenoot/partner die niet alleen mediator maar ook geaccrediteerd kindbehartiger en SHIP behandelaar

  Werksite Een platform waar u mij ook kunt vinden

  Alle mediators Een zoek platform waar ook BOA Business mediation te vinden is

  De Telefoongids

  Linkedin

   

   

   

   

Start typing and press Enter to search