Privacystatement melden verwerking persoonsgegevens

Verantwoordelijke

B.O.A. Business -Mediation is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat B.O.A. Business -Mediation beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. B.O.A. Business -Mediation is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

B.O.A. Business -Mediation verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. B.O.A. Business -Mediation gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben over uw melding.

Grondslag van de verwerking

B.O.A. Business -Mediation moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke (artikel 8, onder c, van de Wbp).

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 13 van de Wbp verplicht B.O.A. Business -Mediation om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

B.O.A. Business -Mediation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 10, lid 1, Wbp).

Melding gegevensverwerking

Elke organisatie die persoonsgegevens met een verhoogd risico verwerkt, moet dit in beginsel melden bij Autoriteit Persoonsgegevens (artikel 27 van de Wbp). Dit is verhoogde risico is bij voor B.O.A. Business -Mediation niet van toepassing derhalve hebben wij de gegevensverwerking niet gemeld 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u B.O.A. Business -Mediation verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. B.O.A. Business -Mediation behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Associated Mediation behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

Links naar andere sites

www.boa-inline.com, www.rpvanderwal.nl, www.associated-mediation.nl 

Start typing and press Enter to search